Trähöghuset som det miljövänliga byggandets paradnummer

Trähöghus är fortfarande en relativt ny bekantskap i Finland, även om miljövänligt byggande generellt har blivit vanligare. I praktiken är endast en verkligt liten del av alla nybyggda bostadshus trähöghus, till och med totalt sett har vi bara ett tiotal i Finland. Jake Bygg vill bygga miljövänliga och till 100% friska hus, och där är trähöghus en utmärkt lösning.

Ett välfungerande trähöghus byggs enligt hållbara principer där det goda inomhusklimatet bidrar till trivsel och välmående. Detta är särskilt viktigt i Finland, där vi tillbringar den största delen av tiden inomhus, särskilt på vintern.

Trähöghus och miljövänligt byggande gör också att det är möjligt att nå de lägsta livscykelkostnaderna för en bostad, en egenskap som också håller i sig för kommande generationer av användare.

En sund och frisk inomhusluft gör trähöghuset till en hälsosam miljö att bo i. Trä tar också bättre kål på bakterier än andra material
Trä som byggnadsmaterial ger höghuset en hemtrevlig känsla som märks genast man ser huset och känner den friska doften av trä
För trähöghus gäller strikta brandsäkerhetsbestämmelser och dessutom är varje rum utrustat med ett automatiskt brandsläckningssystem
Trähöghus är miljövänliga och ger de lägsta koldioxidutsläppen av alla byggnadsmetoder
Trähöghus har bra akustik och en naturlig ljuddämpning

Trähöghus i korthet

Trähöghus kallas det bostadshus där bärande konstruktioner helt eller delvis är byggda i trä. Hos trähöghus är ofta även fasaden gjord av trä, men andra fasadmaterial kan vid behov också användas.

Byggprocessen för trähöghus är följande:

Planeringskede

 • Byggnadskonstruktionen skiljer sig från traditionella betonghöghus
 • Trä ger fler möjligheter till kreativa lösningar vad gäller arkitektur och utseende.
 • Beaktar man träbyggandets särdrag redan i planeringsskedet kan man bygga kostnadseffektivt.

Produktionsskede

 • Storelemement och volymelement tillverkas i fabriken.
 • Elementens kvalitet och tidsplaneringen övervakas noggrant.
 • I fabriksutrymmen påverkas inte elementbyggandet av vädret.

Monteringsskede

 • Monteras av färdiga element.
 • Montering av trähuselement kräver mindre jobbskeden på själva byggplatsen.
 • Trähöghuselement är både snabbare och lättare att montera än betongelement.
 • Monteringen av ett fyravåningshöghus i trä tar upp till 6 månader

Torkning

 • Trä kräver ingen lång torkningstid efter montering.
 • Elementen hålls torra redan i monteringsskedet med tillfälligt tak eller väderskydd.

Ytarbetsskede

 • Ytorna kan färdigställas delvis eller helt i fabriksförhållanden.
 • De ytarbeten som skall göras på byggarbetsplatsen kan påbörjas direkt efter montering

Trähöghus och brandsäkerhet

En av de första frågor som trähöghus ofta väcker gäller antagligen brandsäkerheten. Kan ett trähus vara brandsäkert? Absolut.

För trähöghus gäller strikta brandbestämmelser och varje rum ska vara utrustat med ett automatiskt brandsläckningssystem. Istället för traditionella vattensprinklers är många moderna trähus utrustade med så kallade dimsprinklers. Fördelarna med sådana system är att de använder en mindre vattenmängd vilket gör att vattendimman inte dränker husets konstruktion. Dessutom är det möjligt att släcka eldstäder på svårtillgängliga platser med vattendimma.

Dessutom måste man i höghus av trä använda eldfasta material på vissa platser så att inte en eventuell brand sprider sig till själva byggnaden. Utöver det finns det särskilda bestämmelser för bland annat brandutrymmen.

Trähöghus och ekologiskt byggande

Miljövänligt byggande och höghus i trä går hand i hand redan av den orsak att byggmaterialet man använder är förnybart. Det som dessutom stöder byggandets miljövänlighet är det faktum att koldioxidavtrycket för uppförande av våningshus i trä är ungefär 20 % lägre än för motsvarande hus byggda av betongelement. Resultatet framgår i en studie gjord av Teknologiska forskningscentralen VTT och orsaken är främst den att betongproduktionen orsakar väldigt stora koldioxidutsläpp. Trä är ett material som binder koldioxid.

Det är möjligt att bygga höghus i trä väldigt täta och samtidigt väldigt energieffektiva. Det enklaste sättet att öka energieffektiviteten hos ett trähus är att använda mera isolering. En omsorgsfull byggprocess kommer också att ha en positiv inverkan på slutresultatet eftersom konstruktionen och sammanfogningar garanterat är täta.

Ett höghus i trä för även med sig utmaningar

Ett trähöghus låter kanske som en idealisk lösning efter att man hört tidigare nämnda positiva faktorer, men med trähöghus följer också en sak som kanske är den enda orsaken att det inte finns fler trähöghus än vad det faktiskt gör.

Höghus i trä kräver mer arbete och kunnande av de som sköter planeringen än om man bygger traditionellt. Detta beror på att konstruktionens hållfasthet, brandtekniska, akustiska och fukttekniska planering skiljer sig från det vanliga. Trähöghus ses ofta som ett dyrare alternativ, och orsaken baserar sig främst på det omfattande planeringsarbetet.

Eftersom trähöghus i Finland fortfarande är en relativt sällsynta finns det också färre experter här än i till exempel Sverige. I Sverige har trähöghus med stor framgång byggts av färdiga element.

Dessutom baserar sig byggbranschen för närvarande starkt på traditionella konstruktioner av betong och träkonstruktioner har ännu inte attraherat de stora aktörerna i branschen.

Trähöghus ökar bekvämligheten för invånarna

Vi på Jake Bygg tror starkt att höghus i trä är en av framtidens bostadsformer, trots utmaningarna. En undersökning gjord om flertalet trähöghus visar också att invånarna är av samma åsikt.

Många trähöghus har fått beröm av sina invånare, främst på grund av inomhusluftens kvalitet och huset ljuddämpande natur. I trähöghus ekar det inte heller på samma sätt som i stenhus. Dessutom får träbyggnaden en trevlig doft på grund av det använda byggmaterialet.

Johan Asplund
Verkställande Direktör
+358 (0)50 366 9170